Algemene Verkoopsvoorwaarden

(Bijgewerkt 25/01/2022)

Deze algemene verkoopvoorwaarden ('AV') worden gesloten tussen enerzijds consumenten die een aankoop willen doen (de 'Klant') op de website www.h2oathome.fr of www.h2oathome.be (de 'Website') en anderzijds ‘H2O at Home’:
- wanneer de bestelling wordt afgeleverd op het grondgebied van Europees Frankrijk, H2O AT HOME, geregistreerd bij de RCS Lille Métropole onder nummer 414 718 775, met een kapitaal van 40.000 euro en gevestigd te 59320 Hallennes-lez-Haubourdin, 8 rue de la Source, Frankrijk
- wanneer de bestelling wordt afgeleverd op het grondgebied van België, de dochteronderneming van de firma H2O AT HOME, H2o BELGIUM, BCE-nummer 0869.766.831 en gevestigd te Doorniksesteenweg (RC) 52/1, Doornik, België.

Huidige AVW gelden zonder beperking noch voorbehoud op alle productaanbiedingen op de Website. Deze AVW kunnen ten alle tijde gewijzigd worden. De AVW die van toepassing zijn zijn deze die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De producten en diensten die verkocht worden via de Website zijn enkel bestemd voor particulieren. De Klant verklaart de producten niet te kopen met het oog op doorverkoop.

Huidige AVW zijn niet van toepassing op de aankopen die rechtstreeks worden verricht in aanwezigheid van de H2O at Home-adviseurs (in het kader van de verkoop aan huize of via een click & party).

 • Producten: De hoofdkenmerken van het product worden beschreven op de website. De foto’s, tekeningen en andere afbeeldingen van de producten zijn echter slechts suggesties en dus niet van contractuele aard. U verklaart de producten niet aan te kopen voor herverkoop

  Geldigheidsduur
  Bij gebreke aan vermelding van een vervaldatum op het aanbod, zijn de aanbiedingen op de Website geldig zolang deze nog op de website aanwezig zijn.

  Territoriale reikwijdte
  De aanbiedingen zijn geldig voor elke aankoop, verzonden naar het vasteland van Frankrijk en België (met uitzondering van andere gebieden).
  H2O AT HOME is gerechtigd elke levering aan een leveringsadres buiten het vasteland van Frankrijk te weigeren, H2o BELGIUM is gerechtigd elke levering aan een leveringsadres buiten België te weigeren.

  Klantenaccount
  De Klant dient zijn account aan te maken om de producten van H2O at Home op de website te kunnen kopen. De Klant dient meerderjarig te zijn om een bestelling te plaatsen op de Website. Indien niet, dan dient de bestelling te worden geplaatst door een wettige vertegenwoordiger of ouder. Elke levering, geplaatst door een minderjarige, zal geweigerd worden door H2O at Home.

  H2O at Home-e-adviseur
  Bij de eerste bestelling, zal de Klant een H2O at Home-e-adviseur, directe verkoper, mogen kiezen dicht van zijn/haar woonstplaats. De Klant zal de gekozen adviseur kunnen bereiken om meer uitleg of advies te bekomen inzake het gebruik van de producten. De Klant mag ten aller tijde van adviseur veranderen.

  Prijs en Btw
  De prijzen worden in euro, alle taksen inbegrepen, aangeduid (btw. incl.). Deze houden rekening met de toepasselijke BTW op de dag der bestelling. Behoudens andere informatie, omvatten de vermelde prijzen niet de leveringskosten die ten laste zijn van de Klant (zie artikel 5 hieronder).
  H2O at Home behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De producten zullen gefactureerd worden op basis van de vigerende tarieven op het moment van het valideren van de bestelling.

 • Plaatsen van de bestelling
  Het plaatsen van uw bestelling gebeurt in meerdere fases:

  - De Klant vult zijn winkelmand met producten,
  - De Klant valideert zijn bestelling door voorafgaandelijk te bevestigen kennis te hebben genomen van huidige AVW en deze te hebben aanvaard,
  - De Klant kiest zijn leveringsmethode,
  - De Klant kiest zijn betalingsmethode,
  - De Klant valideert zijn facturatieadres,
  - De Klant verzoekt om betaling
  - De Klant ontvangt vervolgens vanwege H2O at Home een e-mail houdende bevestiging van zijn bestelling met een overzicht ervan.

  De e-mail houdende bevestiging van de bestelling vormt het akkoord van H2O at Home met de bestelling van de Klant en vormt zo de verkoopsovereenkomst tussen Partijen. Van zodra de bestelling klaar is om te worden verzonden, zal H2O at Home een e-mail houdende verzending van de bestelling sturen naar de Klant.

  Voor de opvolging van een lopende bestelling, kan de Klant deze bekijken via zijn klantenaccount of via het contactformulier.

  Voorafgaandelijke identificatie
  De bestelling kan enkel worden geregistreerd via de Website indien de Klant zich duidelijk geïdentifieerd heeft door zich te verbinden aan zijn klantenaccount die hem strikt persoonlijk is.

  Uitdrukkelijke aanvaarding
  Elke validatie van een bestelling door de Klant, evenals het verstrekken van diens creditcardnummer, houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van de prijzen en beschrijving van de bestelde producten evenals deze algehele AV, volledig en zonder voorbehoud, akkoord van de Klant en de betaling van de verschuldigde bedragen op grond van de inkooporder.

  Betalingsmiddelen
  H2O at Home kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens laattijdigheid of gebrek aan bestelling indien dit te wijten is aan een weigering tot betaling vanwege de uitgever van de kaart.
  De Klant kan zijn bestelling betalen via bankkaart, Visakaart, Blauwe e-kaart, blauwe kaart, Visa Electron, Mastercard of Maestro.

  Geregistreerde gegevens
  Tenzij het tegendeel bewezen is, vormen de gegevens die door de Website worden geregistreerd het bewijs van het geheel der transacties die door H2O at Home en haar Klanten zijn gedaan en de gegevens die door het betalingssysteem worden geregistreerd, vormen het bewijs van financiële transacties; geheel dat de Klant door het aanvaarden van deze AV uitdrukkelijk aanvaardt, als een bewijsovereenkomst.

 • De Website vermeldt de beschikbaarheid van elk product dat aangeboden wordt op de Website. Elk product kan op elk moment op de website onbeschikbaar worden. In geval van onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van een bestelling door de Klant, zal H2O at Home rechtstreeks de Klant contacteren om hem/haar te vragen of hij/zij verzaakt aan de bestelling of eventueel een ander equivalent product wenst.

 • Uitoefeningsvoorwaarden
  De Klant kan, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de leveringsdag van zijn bestelling, kosteloos en zonder deze beslissing te rechtvaardigen, herroepen, op voorwaarde dat H2O at Home op de hoogte wordt gebracht door zijn naam, zijn geografisch adres en, indien de Klant daarover beschikt, zijn telefoonnummer en e-mailadres, door middel van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring:

  - Per e-mail: info@h2oathome.com
  - Of aan het postadres:
  H2O at Home – Service Client - Retour
  8 rue de la Source
  59320 Hallenne lez Haubourdin
  Frankrijk

  Het herroepingsrecht kan echter niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van producten waarvan de verzegeling door de klant na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder:

  - Het product fysiek in bezit neemt;
  - Of indien het een overeenkomst betreft die betrekking heeft op meerdere producten die door middel van één bestelling zijn besteld en als deze producten afzonderlijk worden geleverd: fysiek bezit neemt van het laatste product;
  - Of indien het een overeenkomst betreft voor de levering van een product in meerdere partijen of delen: fysiek bezit neemt van de laatste partij of het laatste product;
  - Of indien het een overeenkomst betreft voor het regelmatig afleveren van producten gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld abonnement): fysiek bezit neemt van het eerste product.

  De dag van ontvangst van het product telt niet mee voor de termijn. De termijn begint te lopen bij het begin van het eerste uur van de dag na de ontvangstdag en eindigt bij het verstrijken van het laatste uur van de laatste dag van de termijn. Indien de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een feestdag of niet-gewerkte dag is, dan loopt deze termijn af bij het einde van het laatste uur van de eerstvolgende werkdag.

  Het herroepingsrecht kan door de Klant niet vóór aanvang van deze termijn worden uitgeoefend.

  Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de Klant zijn mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van deze termijn. In alle gevallen ligt de bewijslast voor deze handeling bij de Klant.
  De Klant kan desgewenst gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat beschikbaar is in de bijlage bij deze AV, maar dit is niet verplicht.

  Indien de Klant reeds producten geleverd heeft gekregen, dienen deze binnen 14 dagen na herroeping naar H2O at Home op het hierboven vermelde postadres te worden gestuurd.

  De Klant zal de betrokken product(en) met zorg dienen te verpakken alsook het opvolgnummer DNV (SAV) bijvoegen die aan de Klant voorafgaandelijk door de H2O at Home wordt verstuurd na de verklaring tot herroeping alsook het nummer van de bestelling.

  De Klant is vrij om de leveringsmethode te kiezen en om al dan niet een verzekering af te sluiten in geval van verlies, diefstal of vernietiging van zijn/haar pakket. H2O at Home neemt geen enkele kost, ook geen transportkosten, ten laste en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld wegens het niet ontvangen van het pakket door de Klant. Er wordt bijgevolg aangeraden om te opteren voor het versturen van het pakket met de opvolgingsoptie (track and trace).

  Retourkosten: De terugzendkosten van de producten zijn ten laste van de Klant, net zoals alle risico’s verbonden aan het retourneren van de product(en).

  Voor een schatting van de retourkosten kan de Klant terecht op de website van Chronopost op dit adres of op Colissimo op dit adres voor retourzendingen vanuit het Franse Vasteland en op de postsite op dit adres voor retourzendingen vanuit België.

  Deze kostenraming verbindt H2O at Home op geen enkele manier. De prijs die u moet te betalen voor het retourneren van de product(en) kan variëren naargelang de transporteur die u gekozen heeft alsook van het gewicht van de producten.

  Terugbetaling
  In geval van herroeping wanneer de producten al door de klant zijn betaald, zal de klant de prijs van de geretourneerde producten en de standaard uitgaande verzendkosten (en niet de terugzending) zonder onnodige vertraging en, in alle geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop H2O at Home op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van eventuele herroeping van het contract door de Klant.

  H2O at Home kan de terugbetaling echter uitstellen totdat zij het product of de producten van de bestelling heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs van verzending van het product of de producten van de bestelling heeft verstrekt, waarbij de geselecteerde datum die van de eerste van deze feiten is.
  H2O at Home is niet verplicht de door de Klant gemaakte extra kosten te vergoeden indien deze uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode die op de Website wordt aangeboden.

  De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingswijze als die gebruikt door de Klant. Met diens uitdrukkelijke toestemming kan een ander middel worden gebruikt. In ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich mee.
  Er wordt aan herinnerd dat de verantwoordelijkheid van de Klant, in het geval van herroeping na gebruik van het (de) product(en), wordt aangeroepen met betrekking tot de waardevermindering van het (de) product(en) als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van dit of deze product(en) vast te stellen. Volgens de Europese Commissie zijn dit manipulaties die een consument in een winkel kan uitvoeren voor de producten die daar te koop worden aangeboden.

 • Bij het plaatsen van de bestelling door de Klant, voegt H2O at Home systematisch een forfaitaire participatie ten laste van de Klant bij, in functie van de gekozen leveringsmethode (zie hierna), houdende een dubbele participatie : enerzijds de verzendkosten en anderzijds een kost voor het mutualiseren van de financiering van onze MVO-projecten.

  Inderdaad, voor H2O at Home, als maatschappelijk verantwoorde onderneming, is het begrip MVO zeer belangrijk. Elke bestelling en elk verbruik van producten, van welke aard ook, hebben een milieu-impact qua vervaardiging, conditionering, transport, demonstratie via ateliers, gebruik, finaal gebruik enz. Al deze elementen samen hebben een milieu-impact die H2O at Home graag onder controle houdt om deze op lange termijn te neutraliseren. Zo is het dat, met de MVO-participatie, de Klant samen met H2O at Home deelneemt aan een verantwoorde en geëngageerde visie van « minder maar beter verbruiken ».

  De Klant wordt duidelijk vóór elke betaling op de hoogte gebracht.

  - Twee euro zestig netto (€ 2,60)

  Levering aan woonplaats:

  - Vijf euro netto (5 €) voor elke bestelling boven de 69 euros taksen incl.
  - Tien euro netto (10 €) voor elke bestelling onder de 69 euros taksen incl.

  Levering bij de H2O at Home-e-adviseur 

 • Pakketten worden verzonden via onze koerier DPD, in Europees Frankrijk of België.

  H2O at Home garandeert de perfecte staat van de producten wanneer deze aan de transporteur worden overhandigd.

  Indien de Klant een H2O at Home-e-adviseur heeft gekozen, kan hij/zij ervoor opteren dat bij deze laatste zou worden geleverd. In zulk geval, zal de bestelling van de Klant gegroepeerd worden met andere bestellingen teneinde het milieu te vrijwaren, en waarbij de leveringstermijnen dus verlengd kunnen worden ten opzichte van een levering aan woonplaats.

  De producten worden geleverd aan het adres van de door de klant gekozen H2O at Home-e-adviseur of, in geval van levering aan woonplaats, op het door de klant doorgegeven adres op het moment van de bestelling.

  De Klant verbindt zich ertoe de producten af te ontvangen te nemen op het adres van de gekozen H2O-adviseur of bij hem thuis op het door hem op de Website opgegeven adres.

  Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de inhoud van de pakketten op het moment van levering of ontvangst van het pakket te controleren bij de H2O at Home e-adviseur en om, indien nodig, schriftelijke klachten te formuleren binnen drie dagen na levering, aan de klantenservice, de contactgegevens van welke hierboven zijn gegeven, om vervolgens eventuele aanbevelingen op te volgen.

  Indien geen voorbehoud is gemaakt in de hierboven gemelde vorm en termijn, kan de Klant zich niet beroepen op het bestaan van een gebrek dat zichtbaar was op het moment van levering, aan het product zelf of door de beschadiging van de verpakking. Wanneer de klant de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaan de risico's van verlies of beschadiging van de producten die niet eerder bij levering zijn opgetreden op hem/haar over.

 • Verwerkingstermijn
  De bestellingen worden zo snel mogelijk door de logistieke dienst van H2O at Home verwerkt, die open is van maandag tot vrijdag inclusief. De leveringen worden geschorst tijdens de sluitingsperiodes van de onderneming (1 week tussen Kerst en Nieuwjaar in december) alsook tijdens de inventarisperiodes: 2 dagen begin juli en 2 dagen begin januari.

  Leveringstermijn
  Behalve in het specifieke geval dat wordt aangegeven bij het opnemen van de bestelling, verbindt H2O at Home zich ertoe de bestelling van de Klant te leveren:

  - In geval van keuze van levering bij de gekozen H2O at Home-e-adviseur: binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen vanaf de datum van de bestelling.
  - Indien gekozen wordt voor thuisbezorging: binnen een termijn van maximaal vijftien (15) dagen vanaf de datum van de bestelling.

  In elk geval heeft de Klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in geval van niet-tijdige levering de mogelijkheid om het contract te beëindigen onder de voorwaarden:

  - Gedefinieerd in artikel L 216-2 van de Consumentenwet voor leveringen in Frankrijk. In dit geval wordt de Klant terugbetaald onder de voorwaarden voorzien in artikel L216-3 van de Consumentenwet.
  - Gedefinieerd in artikel VI.43 lid 1 voor leveringen in België van het Belgisch Wetboek voor Economisch Recht. In dat geval wordt de Klant terugbetaald onder de voorwaarden voorzien in artikel VI.43 lid 2 van het Belgisch Wetboek voor Economisch Recht.

  H2O at Home is in geen geval aansprakelijk voor enige schadevergoeding aan de Klant wegens te late levering, naast de terugbetaling van de bestelling, indien van toepassing, zoals hierboven aangegeven.

 • H2O at Home stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat haar producten en diensten de klant volledig tevreden stellen. De Klant verbindt er zich toe elke gebruiksaanwijziging van de producten te lezen en zich ernaar te schikken. Elk gebruik van producten dat niet conform is met de gebruiksvoorwaarden kan in geen geval de aansprakelijkheid van H2O at Home in het gedrang brengen.

  Klantenservice
  Voor elk incident met betrekking tot de ontvangst van de bestelling kan de Klant contact opnemen met zijn/haar H2O at Home-e-adviseur, indien hij/zij deze heeft gekozen, of contact opnemen met de klantenservice van H2O at Home:

  - Via het contactformulier
  - Of Op het volgend postadres: H2O at Home, 8 rue de la Source, 59320 Hallennes lez Haubourdin, Frankrijk.
  - Of Per telefoon: +33(0)3.20.90.98.98 (prijs van een lokale oproep in Frankrijk « Métropolitaine ») van 7u tot 13u op maandag tot en met woensdag en van 10 tot 16u op donderdag en vrijdag, feestdagen uitgezonderd en tussen Kerst en Nieuwjaar.

  Wettelijke garanties
  Voor leveringen in Frankrijk:

  Indien de Klant de wettelijke garantie van non-confomiteit wenst toe te passen, dient hij contact op te nemen met de dienst na verkoop van H2O at Home, waarvan de contactgegevens hierboven vermeld zijn.

  Voor leveringen in België:

  Wettelijke garantie van conformiteit en wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

  Ongeacht elke verleende commerciéle garantie, is de verkoper aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden van artikel L. 217-3 en volgende van het Consumentenwetboek en verborgen gebreken van het verkochte artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Indien de consument handelt conform wettelijke garantie:
  - beschikt deze over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om te handelen;
  - kan deze kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de voorwaarden voor de kosten voorzien in de artikelen L. 217-12 en volgende van de Consumentenwet;
  - is deze vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van de goederen gedurende vierentwintig maanden.

  De consument kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte voorwerp in te voeren in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan hij’zij kiezen tussen de opzegging van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

  Overeenkomstig artikel VI. 45, hoofdstuk 12 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, herinnert H2O at Home de Klant eraan dat deze laatste geniet van een wettelijke garantie op consumptiegoederen voorzien in artikel 1649 kwart van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering van het product. Indien het product binnen deze periode van twee jaar een defect vertoont, dient de Klant contact op te nemen met zijn/haar H2O at Home-e-adviseur of de H2O at Home-servicedienst waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld.

 • H2O at Home heeft gekozen voor de optie SIPS Paiement d’Atos Origin verhandeld door Crédit Nord. Het meedelen van het bankrekeningnummer geschiedt op de beveiligde website van de bank Crédit du Nord. Op geen enkel moment neemt H2O at Home kennis van dit nummer. De Klant wordt gedebiteerd op het moment van de bestelling.

 • H2O at Home hecht veel belang aan het beschermen en respecteren van de privacy van haar klanten en hun persoonsgegevens. In overeenstemming met met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening betreffende gegevensbescherming), wordt de Klant geïnformeerd dat zijn gegevens onderworpen zijn aan gegevensverwerking.

  Verzameling van gebruikersgegevens
  De gebruiksgegevens die op de Website worden verzameld, zijn de volgende:

  Verbinding
  Wanneer de gebruiker eenvoudig verbinding maakt met de Website, registreert deze laatste met name zijn verbindings- en gebruiksgegevens.

  Betaling
  Zoals hierboven vermeld, registreert de Website bij het betalen van de producten die op de Website worden aangeboden geen financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant; deze service wordt geleverd door onze financiële partner.

  Gebruik van gebruikersgegevens
  Het doel van de verzamelde gebruikersgegevens is om de diensten van de Website beschikbaar te stellen, deze te verbeteren en een veilige omgeving te onderhouden. Meer specifiek zijn de toepassingen de volgende:

  - toegang tot en bezoek aan de Website door de gebruiker;
  - beheer van de werking en optimalisatie van de Website;
  - organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de Betaaldiensten; - verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;
  - implementatie van gebruikersondersteuning;
  - preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software) en beheer van beveiligingsincidenten;
  - beheer van eventuele geschillen;

  Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
  De verwerking van informatie en persoonsgegevens die over de Klant zijn verzameld, is de verantwoordelijkheid van H2O AT HOME en uitsluitend voor het beheer van bestellingen en het hergebruik voor commerciële doeleinden van H2O at Home, in het kader van zijn gerechtvaardigd belang, evenals het beheer en de organisatie van verkoopbijeenkomsten en het verkoopnetwerk als u uitdrukkelijk de wens heeft geuit om een H2O at Home-workshop te organiseren of om over aanvullende informatie over de activiteit te beschikken.

  Alle verzoeken gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht om de bestelling te verwerken, anders kan deze niet worden verwerkt. De andere verzoeken zijn niet nodig voor de bestelling, maar stellen het bedrijf in staat om de klant commerciële informatie en promotionele aanbiedingen te sturen die beter bij uw smaak passen. Indien de Klant heeft aangegeven e-mails en/of SMS te willen ontvangen, bevat elk bericht een link waarmee de Klant zich kan afmelden voor commerciële H2O at Home berichten.

  Klantgegevens worden niet overgedragen naar een andere Staat dan een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens, evenals een recht op toegang, rectificatie en, behoudens de ter zake geldende wettelijke bepalingen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben, door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke , onder vermelding van zijn naam, voornaam, adres en het bijvoegen van een leesbare dubbelzijdige kopie van een geldig officieel identiteitsbewijs:

  - per post: H2O AT HOME, 8 rue de la Source, 59320 Hallennes-lez-Haubourdin;
  - via e-mail: donneespersonnelles@h2oathome.com.

  De Klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de H2O at Home-functionaris voor gegevensbescherming op het adres: dpo@h2oathome.com of bij de openbare gegevensbeschermingsautoriteit.

  De gegevens van de Klant worden alleen doorgegeven aan H2O at Home-serviceproviders en alleen voor de behoeften van zijn eigen klantrelatie-activiteit en zijn eigen commerciële her-exploitatie (het distributienetwerk van het bedrijf inclusief zijn adviseurs naar keuze, werknemers en dienstverleners van het verantwoordelijke bedrijf bijvoorbeeld voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.), of indien van toepassing op de administratie in het kader van de wettelijke, administratieve of gerechtelijke verplichtingen van het bedrijf of ten slotte als de Website of H2O at Home betrokken is bij een fusie, overname, overdracht van activa of faillissementsprocedures, en daarom verplicht zou zijn om alle of een deel van zijn activa, inclusief persoonsgegevens, over te dragen of te delen.

  De duur van het gebruik van persoonsgegevens van consumenten door H2O at Home is vastgesteld op 36 maanden vanaf de datum van de laatste aankoop van de Klant of van zijn laatste contact met H2O at Home als dit later is.

  Daarnaast, en om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, gaat het bedrijf over tot de veilige archivering van deze gegevens, die niet langer worden gebruikt in het kader van klantenrelaties of commercieel hergebruik.

  Daarnaast, en om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, gaat het bedrijf over tot de veilige archivering van deze gegevens, die niet langer worden gebruikt in het kader van klantenrelaties of commercieel hergebruik; en dit voor een periode van zes jaar.

  Aan het einde van deze periode, en tenzij er niet aan alle voorschriften is voldaan (met name vanwege een lopend gerechtelijk of administratief geschil), worden deze gegevens permanent verwijderd.

  Verzet tegen telefonische prospectie in Frankrijk
  Overeenkomstig artikel L. 223-1 van de Franse consumentenwet kan de Klant of Internetgebruiker met een Frans telefoonnummer die niet telefonisch wenst te worden benaderd, kan hij/zij zich gratis inschrijven op een lijst tegen telefonische prospectie. 

  Verzet tegen telefonische prospectie in België
  Overeenkomstig artikel VI. 111 van het Belgische Wetboek van Economische Zaken kan de Klant of Internetgebruiker met een Belgisch telefoonnummer die niet wenst deel te nemen aan direct marketing per telefoon, dit gratis meedelen aan zijn telefoonoperator of zich inschrijven op een verzetlijst voor telefonische klantenwerving die wordt beheerd door een erkende vereniging.

 • De merken, logo's, foto's, ontwerpen en modellen, technische documenten, redactionele elementen, die voorkomen in de catalogus of andere media waaronder de website zijn het exclusieve eigendom van H2O at Home. Hun openbaarmaking, distributie, reproductie of communicatie door H20 at Home kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het verlenen van een reproductie-licentie of enig gebruiksrecht op de genoemde onderscheidende elementen die door het intellectuele-eigendomsrecht worden beschermd. Elk gebruik dat in strijd is met dit artikel of meer in het algemeen met het Wetboek van Intellectueel Eigendom, vormt een wettelijk strafbare inbreuk.

 • De geleverde producten blijven eigendom van H2O at Home tot de integrale betaling van de prijs. De eigendomsoverdracht zal pas plaatsvinden wanneer de volledige prijs werd geïncasseerd. De weigering van de betaling door de bank van de Klant heeft van rechtswege de ontbinding van de verkoop tot gevolg.

 • Huidige AVW zijn samengesteld uit de integraliteit van de clausules die zij bevat. Het feit om op een bepaald moment een clausule niet in te roepen, houdt geen verzaking in van het recht om vervolgens wel beroep te doen op deze clausule. In geval van nietigheid van een clausule, blijven alle andere perfect onaangetast en geldig.

 • Deze AV, evenals het precontractuele en contractuele pakket, die een ondeelbaar geheel vormen, zijn onderworpen aan het Franse recht. De taal is Nederlands. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van deze AV valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

  De Klant wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure zoals beschreven in artikel 15 hieronder of op een andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.

 • Klantenservice
  Voor vragen, moeilijkheden of klachten met betrekking tot een aankoop die op de Website is gedaan, kan de Klant contact opnemen met zijn/haar H2O at Home e-Advisor, als hij/zij er een heeft gekozen, of contact opnemen met de H2O at Home Klantenservice:

  - Per telefoon: +33(0)3.20.90.98.98 (prijs van een lokale oproep in Frankrijk « Métropolitaine ») van 7u tot 13u op maandag tot en met woensdag en van 10 tot 16u op donderdag en vrijdag, feestdagen uitgezonderd en tussen Kerst en Nieuwjaar.
  - Of per e-mail: info@h2oathome.com
  - Of per post aan het: H2O AT HOME, 8 rue de la Source, 59320 Hallennes-lez-Haubourdin, Frankrijk.
  - Of indien de Klant reeds over een klantenaccount beschikt op de website, kan deze zich op de rubriek « Mijn account », formuliercontact, begeven.

  Bemiddeling bij consumentengeschillen
  De Klant kan de bemiddelingsdienst kosteloos gebruiken voor alle consumentengeschillen met betrekking tot een bestelling die op de Website is geplaatst.

  Voor leveringen in Frankrijk : In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen is H2O AT HOME bovendien aangesloten bij het bemiddelingssysteem van het Centre de la médiation de la consommation des conciliatrices de justice (CM2C), ingeschreven op de lijst van de Commission Nationale d'Evaluation, gevestigd te 14 rue Saint Jean 75017 Parijs (www.cm2c.net). Nadat de Klant een voorafgaand schriftelijk verzoek aan H2O AT HOME heeft gedaan, kan de Klant een beroep doen op het hieronder beschreven bemiddelingsmechanisme voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost. De Klant stemt ermee in niet naar enig ander bemiddelingsmechanisme te verwijzen, tenzij het om een sectoraal bemiddelingsmechanisme gaat (dat een hele activiteitensector bestrijkt). Voor nadere informatie over de voorwaarden en procedures om een zaak aan de bemiddelaar voor te leggen, kan de Klant het volgende adres raadplegen: www.cm2c.net

  Voor leveringen in België: Conform de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht betreffende « buitengerechtelijke regeling inzake consumentegeschillen », heeft de Klant het recht om kosteloos beroep te doen op de bemiddelingsdienst die door de dochteronderneming van de firma H2O AT HOME, H2o BELGIUM wordt aangeboden. De voorgestelde bemiddelaar is de Ombudsman voor de Handel die de klacht zal behandelen overeenkomstig haar procedurereglement.

  Deze bemiddelingsdienst kan bereikt worden:

  - Via elektronische weg: info@ombudsmanducommerce.be; info@ombudscom.be
  - Online : https://www.ombudsmanducommerce.be; https://www.ombudsmanvoordehandel.be/
  - Via post : Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel

  Conform Boek XVI: Buitengerechtelijke regeling van consumptiegeschillen van het Wetboek Economisch Recht en het Koninklijk besluit van 16 februari 2015 houdende de voorwaarden waaraan een gekwalificeerde entiteit zoals bedoeld in boek XVI WER dient te voldoen, is één van de voorwaarden voorafgaand aan het onderzoek van het geschil door de Ombudsman de volgende : de consument dient aan te tonen voorafgaandelijk getracht te hebben het geschil via de Klantendient van H2O at Home op te lossen, middels een klacht via brief of e-mail volgens bovenstaande modaliteiten.

  Platform voor Online Geschillenbeslechting
  Naast deze systemen voor minnelijke schikking heeft de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting opgezet om eventuele klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen en deze vervolgens door te sturen naar de bevoegde nationale bemiddelaars. Dit platform is toegankelijk op het volgende adres:

  - www.ec.europa.eu/consumers/odr

 • Voor leveringen in Frankrijk
  Franse consumentenwet (extracten):

  Vertraagde levering

  Artikel L.216-1
  In geval van niet-nakoming door de handelaar van zijn verplichting om de goederen te leveren of de dienst te verrichten op de datum of aan het einde van de in artikel L.216-1, eerste alinea, bedoelde termijn of, bij gebreke daarvan, uiterlijk dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst beëindigen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien de handelaar, na volgens dezelfde voorwaarden te hebben besteld de te verrichten levering of de te verrichten dienst binnen een redelijke aanvullende termijn, deze laatste niet binnen deze termijn is uitgevoerd.
  De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd na ontvangst door de handelaar van de brief of schriftelijke kennisgeving van deze beëindiging, tenzij de handelaar in de tussentijd heeft gehandeld.
  De consument kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen wanneer de handelaar weigert de goederen te leveren of de dienst te verlenen of wanneer hij zijn verplichting om de goederen te leveren of de dienst te verrichten niet nakomt op de datum of het einde van de in artikel L.216-1 eerste alinea, bedoelde termijn en dat deze datum of deze periode voor de consument een essentiële voorwaarde van de overeenkomst vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst of uit een uitdrukkelijk verzoek van de consument vóór de sluiting van de overeenkomst.

  Artikel L.216-2
  Wanneer het contract wordt beëindigd onder de voorwaarden van artikel L.216-2, betaalt de handelaar de consument alle betaalde bedragen terug, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd.

  Conformiteitsgarantie

  In Vertaling

  Frans Burgerlijk Wetboek (extracten):

  Garantie op verborgen gebreken

  Artikel 1641
  De verkoper is gebonden aan de garantie met betrekking tot verborgen gebreken in de verkochte goederen die hen ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die het gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, indien hij ervan op de hoogte zou zijn geweest.

  Artikel 1648
  De vordering die voortvloeit uit de verboden gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

  Voor leveringen in België
  Belgisch Wetboek voor Economisch Recht (extract):

  Vertraagde levering
  § 1. Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de onderneming de goederen door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de consument.
  § 2. Indien de onderneming niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de goederen op het met de consument overeengekomen tijdstip of binnen de in paragraaf 1 bedoelde termijnen te leveren, verzoekt de consument hem de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de onderneming de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.
  Het eerste lid van deze paragraaf is niet van toepassing op verkoopovereenkomsten waarbij de onderneming heeft geweigerd de goederen te leveren, of waarbij de levering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen, dan wel waarbij de consument de onderneming vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. In deze gevallen, als de onderneming de goederen niet op het met de consument overeengekomen tijdstip of binnen de in paragraaf 1 bepaalde termijn levert, heeft de consument het recht de overeenkomst onverwijld te beëindigen.
  § 3. Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt de onderneming onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.
  § 4. Dit artikel is van toepassing onverminderd de gemeenrechtelijke sancties

  Belgisch Burgerlijk Wetboek (extract):

  Wettelijke garantie van conformiteit en verborgen gebreken

  Art. 1641
  De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

  Art. 1648
  De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.

  Art. 1649quater
  § 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
  De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.
  In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.
  § 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.
  § 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.
  § 4. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.
  § 5. De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.

 • Dit formulier dient door de Klant te worden ingevuld en teruggestuurd indien deze de overeenkomst wenst te herroepen.

  Om redenen van bewijs wordt de Klant geadviseerd zijn herroeping per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te verzenden.

  Herroepingsformulier
  Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen en als u een herroepingsrecht heeft (zie hierboven)

  Handtekening van de Klant bij kennisgeving van dit formulier op papier, en in het bijzonder per post:

  Ter attentie van H2O at Home:

  - Per e-mail: info@h2oathome.com

  Of

  - Per post:
  Service Client/ Klantendienst – H2O at Home
  8 rue de la Source
  59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
  Frankrijk

  Middels huidig formulier wens ik mijn herroepingsrecht uit te oefenen betreffende de overeenkomst van verkoop voor de (het) volgende product(en):

  Bestelnummer: 

  Besteld op: __ / __ / 20__ & ontvangen op: __ / __ / 20__

  Naam en volledig adres van de Klant:

   

   

   

   

  Datum in geval van kennisgeving via post: __ / __ / 20__

  Handtekening van de Klant: