Algemene Verkoopsvoorwaarden

De leden van de Beroepsvereniging van de directe verkoop (BVDV) hechten veel belang aan correcte contacten, gebaseerd op een strikte deontologie en hoffelijkheid tussen verbruikers enerzijds en verkopers en fabrikanten anderzijds. Daarom gaan zij de plechtige verbintenis aan om de volgende zeven garanties toe te passen en te verspreiden :

  • De verkopers vermelden duidelijk de identiteit van de frma die zij vertegenwoordigen. Zij maken melding van het lidmaatschap van de Beroepsvereniging van de directe verkoop. De verkopers verbinden er zich toe tegenover de verbruikers de meest uitgebreide correctheids- en hoffelijkheidsprincipes te eerbiedigen.

  • De producten worden duidelijk en juist omschreven met hun eigenschappen door verkopers die over permanente en geschikte informaties beschikken.

  • Van de producten wordt een uitgebreide voorstelling gegeven, zodat hun gebruiksmogelijkheden volledig begrepen worden.

  • Elke bestelling gebeurt aan de hand van een geschreven document dat duidelijk en vlot leesbaar is en waarin alle modaliteiten van de overeenkomst vermeld worden. De bestelbon omschrijft duidelijk de eigenschappen van de bestelde producten en hun aantal

  • De consument beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze herroepingstermijn begint te lopen, voor verkoopovereenkomsten de dag na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit neemt en voor dienstenovereenkomsten de dag van de sluiting van de overeenkomst.

  • Elk product geniet van een ruime, duidelijk vermelde kwaliteitsgarantie. De producten of diensten die niet aan de contractuele kwaliteitsvoorwaarden beantwoorden, worden ofwel gratis teruggenomen, ofwel geruild

  • De Beroepsvereniging van de directe verkoop verbindt zich ertoe tussen te komen teneinde, zo mogelijk, een geschil tussen een consument en een directe verkooponderneming die lid is van de Vereniging, in der minne te beslechten.

De vennootschap is aangesloten bij de Beroepsvereniging van de directe verkoop vzw waarvan de volledige deontologische code op eenvoudige aanvraag kan worden bekomen via het secretariaat van de BVDV waarvan de coördinaten de volgende zijn:
E. Van Nieuwenhuyselaan nr. 8 – 1160 Brussel - Tel. 02 788 05 00 Fax 02 788 05 01 – E-mail bvdv@comeos.be – Site www.bvdv.be – nr. KBO 0409742549